Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

“ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД
ЕИК 203296193
Седалище и адрес на управление: София, ул. Д-р Стоян Чомаков 4А, офис 19
Адрес за кореспонденция: София, ул. Д-р Стоян Чомаков 4А, офис 19
Телефон: 0988 834 161
Имейл адрес: office@gallery.bg

Дружеството е ангажирано с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания наложени от ЗЗЛД и Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) /по-долу накратко „Регламента“/.

Настоящата „Политика за поверителност“ има за цел да Ви информира и обясни какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.

Политиката за сигурност на “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед осигуряване на нейното съответствие на българското и задължителното за прилагане в Република България европейско законодателство.

Как събираме лични данни?

Личните данни се събират лично от субектите на данните.

Какви данни събираме?

Лични данни, които събираме при нужда, само с цел изпълнение на дейността си, са имена, адреси, телефони, имейл адреси, идентифициращи номера БУЛСТАТ/ЕИК (за самоосигуряващи се лица) и банкови сметки.

С каква цел обработваме личните данни?

Личните данни се обработват единствено за служебни цели, а именно за:

  • осъществяване на контакт;
  • сключване на договори;
  • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • счетоводни нужди.

Как съхраняваме личните данни?

Данните за лицата се съхраняват за различен период от време (срок) в зависимост от изискванията на действащото законодателство, който е достатъчен за изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“.

Кой има достъп до вашите лични данни?

Ние не предоставяме или продаваме лични данни на трети страни за маркетингови или други цели.

Данни се предоставят само:

  • на държавните институции и органи като НАП, ДАНС и други, които са нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
  • за счетоводно обслужване – на юридическото лице, което извършва такова за нас;
  • при правна необходимост – на адвокат или адвокатска кантора;
  • на други контрагенти на дружеството, на законово основание за предоставяне на данните, или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните или по силата на договор с него;

Банката, която обслужва дейността на “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД, може да ползва банкови сметки, имена на клиенти и други необходими данни за извършване на банкови трансфери и съгласно действащото законодателство.

Как съхраняваме личните данни?

“ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД чрез настоящият документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

“ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на чл.22 от Регламента.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на имейл адрес office@gallery.bg като “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган (КЗЛД или компетентния Съд) във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД е задължително законово изискване.

Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно изискване. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, нито може да участва в каквито и да било взаимоотношения или дейности извършвани от “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД.

HTTP-бисквитки (cookies)

Този сайт използва т.нар. HTTP-бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Бисквитките са малки текстови записи, които се съхраняват на устройството, с което ползвате сайта, и които помагат на нас и на нашите партньори по предоставяне на услугите на този сайт да поддържаме и подобряваме работата му за посетителите и да визуализираме правилно информацията в него. Ако не сте съгласни да използвате HTTP-бисквитки в този сайт, молим да го напуснете и да не ползвате неговите услуги. Друг вариант е да забраните HTTP-бисквитките във вашия барузър (потърсете информация как става това), като в такъв случай ние не носим отговорност за неработоспособността или неправилното функциониране на която и да било част от услугите на сайта.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Настоящата „Политика за поверителност“ се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Република България или Европейския съюз.

Настоящата  „Политика за поверителност“ е от 15 август 2019 г. и не е била променяна.