Тези „Условия за ползване“ се отнасят за използването на този сайт, който се намира на адрес www.gallery.bg.

Достъпът и употребата на сайта, предоставен от “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД, са предмет на това споразумение. Употребата на този сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение.

“ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД си запазва правото да променя тези „Условия за ползване“ по всяко време, като публикува промените на сайта. В тези „Условия за ползване“, потребителят се нарича за кратко Вие или Вашия, а доставчикът – Ние или Нашия.

Поръчки и доставки

През сайта не могат да се правят директни поръчки на показаните артикули, а само запитвания за тях. Това е така, защото в повечето случаи артикулите се поръчват от клиентите с брандиране, а тъй като технологиите за брандиране са много видове и зависят от много фактори като повърхност на сувенира, размер на брандираното лого, брой цветове с които ще се брандира, тираж на сувенирите и други, не е възможно да се даде автоматична цена от сайта и да се завърши поръчката без професионална консултация от нашия екип за най-подходящия начин за брандиране на артикулите. В зависимост от вида на стоките или услугите и техния производител, те могат да са налични за изпращане веднага или да се налага внос, за който да се чака различно време, което се определя за всеки артикул индивидуално. “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД не гарантира наличност на продуктите в момента на създаване на електронно запитване. При всеки един случай на липса и проблемна доставка на артикул, поръчителят следва да бъде уведомен за това. Може да Ви бъде предложен алтернативен продукт, максимално близък до поръчания или да бъде предоставена инофрмация за най-скорошна дата на доставка. Клиентът има право да одобри или да не одобри предложенията и съответно да откаже поръчката.

Съдържание

Сайтът Ви е предоставен за лична информация и бизнес цели. Ние не твърдим и не гарантираме, че информацията на този сайт е вярна, пълна, актуална. Материалите, публикувани на сайта, включващи фотографии, образи и текст, не могат да бъдат копирани, преиздавани, сваляни, репродуцирани, отпечатвани, рекламирани или предавани по никакъв начин, освен с писмено разрешение от Нас или в определени случаи в качеството Ви на оторизиран потребител на системата след регистрация. Всякаква друга употреба изисква Нашето изрично писмено разрешение.

Използване на информация

Вие се съгласявате да не адаптирате, изменяте, създавате производни от материалите, които са на този сайт, или да използвате някои от тях, освен с наше писмено съгласие. Вие се съгласявате да използвате сайта само за законни цели и по начин, който не накърнява правата, не ограничава и не възпрепятства използването му от трети лица. Тези забрани или ограничения се отнасят за незаконно ползване, което може да причини притеснения или неудобство на други лица, а също и за предаването на информация, която има неприличен или оскърбителен характер.

Грешки и прекъсвания

Ние не даваме гаранция, че функционалността на сайта, няма да има прекъсвания или грешки, или че тези дефекти ще се коригират, или че сайта или сървърът не съдържат вируси или технически дефекти, както и не гарантираме пълната функционалност, точност и надеждност на материалите. Не поемаме гаранции и не носим отговорност и за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из сайта или свалянето на всякакви материали, информация, текст, снимки, видео или аудио клипове.

Сайтове на трети лица

Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през този сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на стоки или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби, или за причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на, или станали възможни чрез сайта, включително плащания за доставки на стоки или услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не Ни държите отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни сделки.

Запазени знаци и права

Имената, снимките и логотата, идентифициращи “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД, трети страни или техните произведения, продукти и услуги, се явяват собственост на “ГАЛЕРИ ПАРТНЕРС” ЕООД и/или трети страни. Нищо на сайта не следва да се разглежда пряко или косвено като предоставяне на лиценз или право върху търговската марка или патента на тези имена, снимки и/или логота на Вас, или на друга трета страна. Всички права, включително авторските права и правата върху информацията на този сайт и неговото съдържание са Наша собственост или лицензирани за Нас.

Обезщетения

Вие се съгласявате да ни обезщетите незабавно срещу всички искания, задължения, щети, разходи, включително юридически разходи, произтичащи от нарушения на тези „Условия за ползване“ от Вас или всякакви други задължения, произтичащи от Вашето използване на сайта.

Прекратяване

Ние имаме правото да прекратим незабавно използването на сайта от Вас, ако Ние сметнем по наше усмотрение, че Вие сте нарушили тези „Условия за ползване“ или по друг начин сте били въвлечени в действия, които ние смятаме за недопустими.

Невалидност

Ако някои от тези „Условия за ползване“ се окажат незаконни, невалидни или по друг начин невъзможни да бъдат в сила, според законите на държава извън Европейския съюз, за която тези „Условия за ползване“ са предвидени да бъдат в сила, тогава според степента и юрисдикцията, според които тези „Условия за ползване“ са незаконни, невалидни или неприложими, те ще бъдат премахнати от тази клауза. В пълна сила ще останат останалите „Условия за ползване“, които ще продължат да бъдат задължителни и приложими за Вас.

Приложимо законодателство

За тези „Условия за ползване“ ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България и Европейския Съюз. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на съдилищата в Република България и Европейския Съюз.

Несъгласие

Ако тези „Условия за ползване“ не се прилагат в пълната им сила, Вие нямате разрешение за достъп до сайта и трябва да прекратите незабавно ползването на сайта.

Конфиденциалност

Ние ще се съобразяваме с приложимите разпоредби на законите за защита на информацията на Република България и Европейския Съюз, във връзка с всяка лична информация, свързана с Вас и събрана от Нас. Вие може да бъдете помолени да въведете различна информация за Вас, на различни страници от сайта. Ние ще използваме тази информация в съответствие с нашaта Политика за поверителност.